NewsletterFacebook

Huiczole, ostatni strażnicy pejotla

Opo­wieść o Wixári­ta­ri, je­d­nej z osta­t­ni­ch za­cho­wa­ny­ch ku­l­tur przed­chrześcijańskich w Ame­ry­ce Łacińskiej oraz o ich zma­ga­ni­a­ch, by ochro­nić Wi­ri­kutę, święte mie­j­sce gdzie rośnie pe­jotl, tra­dy­cy­j­na me­dy­cy­na, którą po­strzegają jako źródło wi­e­dzy i kon­ty­nu­a­cji ich tra­dy­cji. W fi­l­mie podążamy za ro­dziną Ra­mi­rez, typową ro­dziną Wixári­ta­ri z wi­o­ski La­gu­na Seca w Si­e­r­ra Madre Oc­ci­de­n­tal, pod­czas pie­l­grzy­m­ki na zi­e­mie Wi­ri­ku­ta będącej co­roczną tra­dycją du­chową dla In­di­an Wixári­ta­ri. José Luis "Ur­ra­mu­i­re" Ra­mi­rez, główny bo­ha­ter filmu to Ma­ra­ka­me, a pry­wa­t­nie oj­ci­ec En­ri­que i jego ośmi­o­r­ga rodzeństwa, uzdro­wi­ci­el i przywódca du­cho­wy społeczności. Film opo­wi­a­da o zma­ga­ni­a­ch 
z ochroną ziemi i po­ko­jo­wej walce, do ja­ki­ej stają rdze­n­ni mie­szkańcy Me­k­sy­ku. Walce o ziemię nas wszy­st­ki­ch. Na prośbę In­di­an Wixári­ta­ri w 2013 roku po­wsta­je na­gra­dza­ny i zna­ko­mi­ty film do­ku­me­n­ta­l­ny pt: „Hu­i­chol, Los Ulti­mos Gu­a­r­di­a­nes del Pey­o­te" („Hu­i­czo­le, Osta­t­ni Strażnicy Pe­jo­tla"), zre­ali­zo­wa­ny przez Paolę Ste­fa­ni i Hernána Vi­l­che­za.

 

PRZED FI­L­MEM
Przed fi­l­mem odbędzie się ro­zmo­wa ze spe­cja­l­ny­mi gośćmi z Me­k­sy­ku - Ma­ra­ka­te José Lu­i­sem "Ka­ti­ra" Ramírezem oraz Maríą Teresą "Tu­ra­ma". To przed­sta­wi­ci­e­le sta­r­szy­zny In­di­an Wixári­ta­ri z Si­e­r­ra Madre Oc­ci­de­n­tal w La La­gu­na. Ro­zmowę po­pro­wa­dzi Re­na­ta Sabe­la, ini­cja­to­r­ka przy­ja­z­du Ma­ra­ka­te do Pol­ski.

Ma­ra­ka­me José Luis "Ka­ti­ra" - lider ce­re­mo­ni­a­l­ny, uzdro­wi­ci­el. Za­w­sze podróżuje ze swo­i­mi skrzy­p­ka­mi. Ak­ty­w­ny działacz na rzecz ochro­ny świętej ziemi Wi­ri­ku­ta, a także praw ludności rdze­n­nej m.​in. w Me­k­sy­ku, USA, Ko­lu­m­bii i Bo­li­wii. Człowiek pełen radości i wiary.

Ma­ra­ka­me María Te­re­sa "Tu­ra­ma" - prze­wo­d­ni­cz­ka swo­jej społeczności, osoba o nie­zwykłej sile i cha­ry­zmie. Mówi nie­wi­e­le, po pro­stu działa. Na co dzień za­j­mu­je się sztuką i ręko­dziełem. Pry­wa­t­nie żona Ma­ra­ka­me José Luisa i matka dzie­wiątki dzie­ci.

Re­na­ta Sabe­la - podróżni­cz­ka, fi­lo­lożka, zwo­le­n­ni­cz­ka od­po­wi­e­dzi­a­l­nej tu­ry­sty­ki, or­ga­ni­za­to­r­ka wy­praw do ku­l­tur rdze­n­ny­ch, założyci­e­l­ka Soul Tra­vel. Od 2012 roku działa na rzecz Wi­ri­ku­ty, przy­ja­ciółka ro­dzi­ny Ramírez z La La­gu­na Seca, wi­e­lo­kro­t­nie podróżowała na pu­sty­nię z Wixári­ta­ri.

PO FI­L­MIE
Po fi­l­mie będzie możliwość za­ku­pi­e­nia ręcznie two­rzo­nej uni­ka­to­wej sztu­ki Wi­xa­ri­ta­ri. Płatność tylko gotówką.